Hoe veilig is aardwarmte?

Veiligheid aardwarmte
Aardwarmtebedrijven zijn erop gericht om de kans op ongewenste gebeurtenissen zo klein mogelijk te houden. Denk hierbij aan de mogelijke risico’s inzake:

Seismische activiteit

De krachten die de aanleg van een put voor aardwarmte-opsporing op de ondergrond uitoefent, zijn van zichzelf te klein om (circa 2,5 kilometer ‘hoger’) tot voelbare trillingen aan het maaiveld te leiden.

Bij aardwarmte blijft bovendien de materiaalbalans in de ondergrond gelijk; het volume dat wordt opgepompt, wordt ook weer in de formatie teruggepompt. Er verdwijnt geen materie zoals bijvoorbeeld wel bij de winning van aardgas en dus treden er geen aardbevingen op. Voorwaarde hiervoor is dat er geen aardbreuken in de nabijheid zijn. Dit is in de omgeving van Ede niet het geval.

Bodemdaling
Er wordt geen volume onttrokken aan de ondergrond, zoals wel bij delfstoffenwinning. Bij aardwarmtewinning blijft de materiaalbalans hetzelfde. Hierdoor blijft de gemiddelde druk in het reservoir onveranderd.

Het injecteren van afgekoeld water zorgt ervoor dat er wel enige krimp zal optreden in het gesteente in de directe omgeving van de injectieput. Dit is in de ordegrootte van 2 centimeter na 100 jaar productie en daarom verwaarloosbaar vergeleken met de natuurlijke bodemdaling/ stijging. Merkbare bodemdaling door aardwarmte is daarom niet aan de orde.

Grondwater

Putten worden zo geboord en vastgezet met cement zodat de kans dat water van de ene aardlaag in een andere aardlaag terechtkomt nihil is. Conductoren (grote stalen buizen van 50 tot wel 200 meter lengte, die als eerste zijn geplaatst) zorgen ervoor dat de boorvloeistoffen niet in de (ondiepere) bodem terecht komen. Ook tijdens de warmteproductie vindt een regelmatige controle van de puttoestand plaats, bijvoorbeeld door de dikte van de putwand en de druk continu te meten.

Aardgas

Soms komt met het water een kleine hoeveelheid gas (of olie) mee. Dit wordt bijvangst genoemd. Bijvangst wordt voor Ede niet verwacht. Bovendien is er altijd de mogelijkheid om de hydrocarbons (koolwaterstoffen) weer terug te pompen met de waterinjectie.

Een aardwarmteverkenning wordt op dezelfde veilige manier uitgevoerd als gasboringen. Mocht er dus gas worden aangetroffen, dan is dat geen probleem. Aan de oppervlakte zijn aardwarmteputten bij stilstand drukloos. In aardwarmtebronnen zijn evenwel veiligheidsvoorzieningen ingebouwd (zoals afsluiters) die hoge drukken kunnen weerstaan.

Lees meer op: allesoveraardwarmte.nl/veiligheid