Verkennen en Opsporen aardwarmte

Verkennen & Opsporen

Fase 1 | Verkennen

De eigenschappen van de ondergrond moeten geschikt zijn om aardwarmte te kunnen winnen. Om te bepalen waar aardwarmte (technisch) winbaar is, heeft Aardwarmte Ede, samen met Tullip Energy en het Geothermal Exploration Team (GET) in een eerder stadium de ondergrond in Ede onderzocht. Op basis van nader geologisch onderzoek door SCAN wordt een geschikte locatie bepaald. Het slimme groene warmtenet in Ede wordt doorgelegd tot aan de winningsbron, waar het idealiter zo is dat ook de direct omliggende bebouwing kan worden aangesloten.

Fase 2 | Opsporen

Er wordt een tijdelijke toren van (ca. 30 m hoog) geplaatst en twee putten aangelegd (een doublet). Dit doublet vormt de warmteproductielocatie. Aanleg en opsporing duren ca. 6 tot 12 maanden. Met continue metingen en monsters controleert Aardwarmte Ede of de resultaten overeenkomen met de verwachtingen uit de onderzoeken in de verkenningsfase.

Na 6 tot 12 maanden verdwijnt de tijdelijke toren. Wanneer er succesvol warmte is opgespoord, komt er een gebouw ter grootte van een kleine gymzaal over de putten heen. Hiermee wordt de warmtewinning qua geluid, zicht en evt. andere hinder, aan omwonenden onttrokken.

Winnen en Opruimen Aardwarmte

Winnen & Opruimen

Fase 3 | Winnen

Zodra er succesvol warmte in Ede is opgespoord, start de fase van het winnen. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen hiervoor, kan de warmte daadwerkelijk gedistribueerd worden naar de eindgebruikers van het slimme groene warmtenet in Ede van Warmtebedrijf Ede. Hun groene warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater wordt dus steeds duurzamer, zonder dat ze daar iets voor hoeven doen en zonder hiervoor extra te hoeven betalen.

Fase 4 | Opruimen

Een doublet kan ongeveer 30 jaar warmte leveren. De projectgroep bekijkt de technische mogelijkheden om de levensduur van de bron mogelijk te verlengen. Als de put niet langer voldoende produceert, wordt de locatie in principe opgeruimd. Dan wordt de locatie bovengronds in oude staat hersteld, tenzij hierover met de grond-eigenaar andere afspraken worden gemaakt.