Aardwarmte in Ede

De aardwarmte die van nature in de bodem aanwezig is, wil Aardwarmte Ede BV opsporen en duurzaam inzetten in het Edese slimme groene warmtenet, zodat nog meer Edese bedrijven en huishoudens gebruik kunnen maken duurzame ruimteverwarming en warm tapwater. Aardwarmte is niet helemaal nieuw: in Nederland zijn er inmiddels ca. 20 soortgelijke projecten succesvol gerealiseerd. Ook in het buitenland is er al ruim ervaring opgedaan met dergelijke projecten; met de opgedane kennis doen wij in Ede nu ons voordeel.

Hoe werkt het?

Om warmte uit de grond te halen worden er twee diepe putten geboord naar een voor aardwarmte geschikte aardlaag. Één put pompt het warme water omhoog. Een warmtewisselaar haalt daar de warmte uit zodat we deze kunnen gebruiken. Het afgekoelde water gaat via een andere put weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. Er verdwijnt dus geen water. Dit wordt gewoon teruggegeven aan de bodem. Wij gebruiken alleen de warmte.

Belangrijkste voordelen

  • Lokaal: aardwarmte wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Een aardwarmteinstallatie heeft relatief weinig impact op de omgeving in de productiefase.
  • Duurzaam: aardwarmte stoot nauwelijks CO2 uit ten opzichte van aardgas. Alleen voor de pompen is elektriciteit nodig. Aardwarmte is een relatief eenvoudige manier om de warmtevraag te verduurzamen.
  • Betrouwbaar: aardwarmte is onafhankelijk van weer, wind of seizoen. Een aardwarmtebron kan tientallen jaren een continue hoeveelheid warm water aanvoeren.
  • Betaalbaar: aardwarmte is een van de goedkopere alternatieve warmtebronnen. Schaalvergroting brengt de kosten omlaag.
Aardwarmte verwarmt verschillende soorten panden via een warmtenet – afbeelding: St. Warmtenetwerk

Hoe gaat aardwarmte-winning in zijn werk?

De eerste opsporingsfase duurt ongeveer 6 tot 12 maanden: door middel van twee boringen wordt gekeken of er zich aardwarmte in de bodem bevindt. De werkzaamheden tijdens de opsporingsfase laten zich nog het best vergelijken met werkzaamheden op een bouwplaats, met dito hinder. Wanneer er succesvol aardwarmte is opgespoord, wordt er een ‘huisje’ geplaatst van waar uit de warmte wordt gewonnen: vanaf dat moment in principe zonder overlast voor omwonenden. Op dat moment start de winningsfase van ca. 30 jaar.

Bij het winnen van aardwarmte wordt naar verwachting straks in Ede warm water van 80 á 90 °C in een continue stroom via de productieput uit een ca. 2500 meter diep reservoir omhoog gepompt. Aan de oppervlakte wordt dit warme water door een warmtewisselaar gevoerd; deze haalt de warmte uit het water en brengt dit over op het water in het Edese warmtenet (Warmteoverdracht in gesloten systemen). Deze warmte wordt vervolgens via het slimme groene warmtenet naar de afnemers getransporteerd. Het afgekoelde grondwater wordt via de injectieput weer teruggebracht in de oorspronkelijke aardlaag. Er wordt dus geen water onttrokken aan de bodem.

Bron afbeelding: EBN / www.hoewerktaardwarmte.nl

Innovatieve verlenging
Een regulier doublet kan ongeveer 30 jaar warmte leveren. In Ede wordt er echter al gewerkt aan innovaties om de winning succesvol te kunnen verlengen. Mogelijk is er dan tot wel 50 jaar warmte te winnen uit de aardwarmtebron in Ede!

Daarna is de productietemperatuur naar verwachting te laag om nog efficiënt warmte te kunnen produceren. Op dat moment wordt het doublet gesloten. De locatie wordt in oude staat hersteld. Het afgekoelde water in de aardlaag waar het reservoir zich bevond, warmt na afloop van de aardwarmtewinning overigens geleidelijk weer op. Dit zonder nadelige gevolgen voor de ondergrond.

Fasering Aardwarmte

Fase 1 | Verkennen

De eigenschappen van de ondergrond moeten geschikt zijn om aardwarmte te kunnen winnen. Om te bepalen waar aardwarmte (technisch) winbaar is, heeft Aardwarmte Ede, samen met Tullip Energy en het Geothermal Exploration Team (GET) in een eerder stadium de ondergrond in Ede onderzocht. Op basis van nader geologisch onderzoek door SCAN wordt een geschikte locatie bepaald.

Een voorwaarde om aardwarmte te kunnen winnen is de directe nabijheid van het gebied waar het zal worden gebruikt. Het slimme groene warmtenet in Ede wordt doorgelegd tot aan de winningsbron, waar het de bedoeling is dat ook de direct omliggende woningen een aansluiting krijgen.

Fase 2 | Opsporen

In 2020 zijn de aardwarmte-opsporings- en -omgevingsvergunningen voor Ede afgegeven. Voordat er op locatie gestart kan worden met het opsporen van warmte, dient de bijbehorende SDE++ subsidie aangevraagd te worden.

Eerst wordt een tijdelijke toren van (ca. 30 meter hoog) geplaatst en kan de warmte-opsporing beginnen door een tweetal putten aan te leggen. Deze twee putten samen heten een doublet en vormen de warmteproductielocatie. Dit proces duurt ongeveer 6 tot 12 maanden. Tijdens het opsporen worden voortdurend metingen gedaan en monsters genomen. Hiermee controleert Aardwarmte Ede continu of de resultaten overeenkomen met de verwachtingen uit de onderzoeken in de verkenningsfase.

Na 6 tot 12 maanden verdwijnt de tijdelijke toren. Wanneer er succesvol warmte is opgespoord, komt er een gebouw ter grootte van een kleine gymzaal om de putten heen. Hiermee wordt de warmtewinning qua geluid en qua zicht aan omwonenden onttrokken.

Fase 3 | Winnen

Zodra er succesvol warmte in Ede is opgespoord, start de fase van het winnen. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen hiervoor, kan de warmte daadwerkelijk gedistribueerd worden naar de eindgebruikers van het slimme groene warmtenet in Ede van Warmtebedrijf Ede. Hun groene warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater wordt dus steeds duurzamer, zonder dat ze daar iets voor hoeven doen en zonder hiervoor extra te hoeven betalen.

Fase 4 | Opruimen

Een doublet kan ongeveer 30 jaar warmte leveren. De projectgroep bekijkt de technische mogelijkheden om de levensduur van de bron mogelijk te verlengen. Als de put niet langer voldoende produceert, wordt de locatie in principe opgeruimd. Dan wordt de locatie bovengronds in oude staat hersteld, tenzij hierover met de grond-eigenaar andere afspraken worden gemaakt.

Initiatiefnemers

Aardwarmte Ede
Energie voor Elkaar is met partner Tullip Energy Exploration & Development BV een aardwarmte-project gestart in Ede. Samen met EBN vormen zij straks het consortium Aarwarmte Ede.

Tullip Energy Exploration & Development BV
Partner in het project is Tullip Energy Exploration & Development BV . In het kader van de geothermische concessie in Ede, neemt Tullip Energy de rol van operator op zich. Als zodanig wordt Tullip Energy verantwoordelijk voor alle puttechniek, reservoirtechniek, putconstructie, putoperaties en onderhoud.

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN)
Na het verlenen van de opsporingsvergunning door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zal ook Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) toetreden tot dit samenwerkingsverband. EBN is als beleidsdeelneming volledig eigendom van de Nederlandse staat. Zij voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot 2016 richtte EBN zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Tegenwoordig is EBN een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Specifiek voor aardwarmte in Nederland draagt EBN bij aan het veilig en verantwoord versnellen van aardwarmte als belangrijke pijler in de duurzame warmtevoorziening.

Informatie

Het omwonenden-panel  – De aardwarmtelocatie is op dit moment nog onbekend.
Op het moment dat de warmtelocatie bekend wordt en u een direct omwonende bent,  kunt u zich als afvaardiging van de wijk aanmelden voor het Omwonendenpanel. U bent ‘de ogen en oren’ van de wijk m.b.t. het aardwarmteproject. Met het panel wordt regelmatig overleg gevoerd om de projectvoortgang te bespreken, vragen te beantwoorden, de algehele sfeer te peilen en uw inspraak te vragen.  U kunt uw interesse hiervoor aangeven via info@aardwarmteinede.nl o.v.v. ‘Omwonendenpanel Aardwarmte’, uw naam en uw adres.

Bij een groot aantal aanmeldingen maakt Aardwarmte Ede een selectie die de wijk volgens ons het beste representeert.

Informatie-avond voor omwonenden`- De locatie is op dit moment nog onbekend.
Samen met het omwonendenpanel wordt vervolgens een informatie-avond georganiseerd voor alle direct omwonenden. De omwonenden-informatieavond vindt plaats o.b.v. de op dat moment geldende Coronamaatregelen.  Direct omwonenden ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 

Onder het kopje Veelgestelde vragen’ vindt u mogelijk het antwoord op uw vraag.
Stel uw overige vragen per mail aan info@aardwarmteinede.nl